Övrigt om rörelsehinder

Uttalande om LSS

2010-05-25 13:51 #0 av: [SvenA]

Nyhetsbrev

25 maj 2010

Redaktör: Janna Olzon

Ansvarig utgivare: Örjan Brinkman

INNEHÅLL

Uttalande från Handikappförbundens årsmöte 19 maj 2010

Tydliggör lagstiftarens intentioner med LSS!

Försäkringskassans ändrade tolkning av grundläggande behov och regeringsrättens prejudicerande dom, begränsar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans. Detta sker i strid mot den FN-konvention som Sverige ratificerat och går stick i stäv med intentionerna i LSS. Förändringarna har skett utan att några politiska beslut har fattats av regering eller riksdag.

Försäkringskassan publicerade hösten 2007 i ett internt informationsmeddelande (IM 2007:161) en ny rättslig tolkning av hur de grundläggande behoven för personlig assistans skulle bedömas. Bedömningen av vilken hjälp som behövs för av- och påklädning, hygien och måltider, snävades in. Följden har blivit att många personer i behov av personlig assistans fått sin assistans nedskuren eller helt indragen.

I Regeringsrättens dom från juni 2009, mål nr 5321-07, fastslås i en prejudicerande dom en ny, snävare tolkning av begreppet ”grundläggande behov”. Regeringsrätten anser att begreppet grundläggande behov enbart ska gälla ”sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges”. Detta innebär i praktiken att försäkringskassans handläggare ska bedöma vad som är privat, känsligt och när det finns ett särskilt intresse för den assistansberättigade att själv få bestämma. På detta sätt fråntas individen rätten att fatta beslut om det som är mest privat.

Delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor var ledord vid tillkomsten av LSS, Lagen om stöd och service till personer med funktionshinder. I LSS 7 § definieras rätten till goda levnadsvillkor: Begreppet ”goda levnadsvillkor” innebär att en persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. Detta för att syftet med lagen ska kunna förverkligas; man ska kunna leva som andra.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige hösten 2008. I artikel 3 i denna konvention fastslås principerna om icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, varje människas lika möjligheter och principen om individuellt självbestämmande innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende.

Ett stort antal flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har fått en högre livskvalitet sedan rätten till personlig assistans infördes i Sverige år 1994. Assistansen har bidragit till ökade möjligheter att delta i samhällslivet hos grupper som historiskt sett varit starkt avskurna från samhällslivet. Trots en kraftig kostnadsutveckling sedan starten framkommer i utredningen av assistansersättningens samhällsekonomiska effekter (Socialstyrelsen 2008 131 27), att personlig assistans ändå är en kostnadseffektiv åtgärd som borde utökas till fler. Förutom att ge personer med funktionsnedsättning ett värdigt liv och större möjligheter till delaktighet, skapar även LSS arbetstillfällen för unga, invandrare och andra personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den har även bidragit till att personer med funktionsnedsättning kunnat inträda på den öppna arbetsmarknaden.

Försäkringskassans och Regeringsrättens nya tolkningar av de grundläggande behoven i LSS, går stick i stäv lagens intentioner och mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa förändringar är gjorda utan att något politiskt beslut har fattats i lagstiftande församlingar. Denna utveckling skapar en rättsosäkerhet och försätter tusentals människor i en osäker situation för de grundläggande villkoren att klara av vardagen.

Handikappförbunden välkomnar en diskussion om den personliga assistansen, dess betydelse för människor med funktionsnedsättning, för arbetsmarknaden och för samhällsekonomin. Förändrade tolkningar som görs utan föregående politiska beslut är däremot helt främmande för en rättstat. Handikappförbunden riktar därför en skarp uppmaning till riksdag och regering att skyndsamt tydliggöra lagstiftarens intentioner för personlig assistans.

Handikappförbundens samarbetsorgan • Box 1386 • 172 27 Sundbyberg

Tel: 08-546 404 00 • Texttel: 08-546 404 50 • Fax: 08-546 404 44

Webb: www.handikappforbunden.se • E-post: hso@hso.se

För att avbeställa medlemsbrevet, klicka här.

Anmäl
2010-06-03 11:19 #1 av: Leffe

Ett bra uttalande

Anmäl
2010-06-03 14:05 #2 av: [Beavis]

Ett bra uttalande, informativt och så. Men tyvärr tror jag inte att dsb (de som bestämmer) bryr sig. Det enda  de ser för sina ögon är att fixa landets ekonomi, Och då rensar man ut allt som kostar och är ineffektivt. Att det är bra på sikt är inte funktionellt i en treårig mandat.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-06-05 13:49 #3 av: [SvenA]

Det är faktiskt så att om man bara fööljde denna reformså skulle vi har ett nycket bättre samhälle för oss som är beroende av andra personer för att vår vardag ska fungera

Anmäl
2010-06-05 18:22 #4 av: [Beavis]

Det tror jag också att vi skulle ha. Reformerna och förändringarna i samhället som påbörjades på 70-80 talen när jag var barn skulle ha fått fortsätta, ibland känns det tyvärr som vi backar nu integrationsmässigt.

Jag hoppas att vi kan få DSB att tänka om, nu verkar de ju vinna valet igen? så det är vårt enda hopp.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-06-05 19:05 #5 av: [SvenA]

Allt vad vi lyckades med i reformer håller man med en rasande fart på att motera ner fullstämdigt och alla bara tiger och skriker inte högt som det verkligen skulle behöövas

Jag var en av dem som var med och arbetade fram olika reformer så jag är mycket besvikenpå att det inte sägs ifrån mera från handikapprörelsen som ska vara våra språkrör och tillvarata våra intressen

När man påpekar för medlemmarna att det är viktigt at ständigt synas och höras så anses man vara besvärlig

Fast det är klart att det inte finns intresse för detta viktiga arbetet när de redan har det så bra om man ska tro vad man hör

Det ärr verkligen dags att vi samlar i hop oss till en verklig stor demonstration övver hela landet mot alla dessa försämringar som vi ständigt råkar ut för om vi ska kunna vara delaktiga i samhället och inte hamna på inst igen och vara separerade från den jövriga befolkningen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.