2011-02-17 11:03 #0 av: [SvenA]

Pressmeddelande 16 februari 2011

Arbetsdomstolen och Regeringen tillåter diskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Inte heller efterlever Sverige kraven i den konvention som man själv ratificerat. Nu överklagas specifikt fall till FN.

I en formell överklagan som nu skickas till FN:s övervakningskommitté visar Riksorganisationen Unga Synskadade (US), Synskadades Riksförbund (SRF) och FN:s tidigare särskilde rapportör i funktionshinderfrågor Bengt Lindqvist att Arbetsdomstolen (AD) och den svenska staten inte efterlever kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I överklagan skriver undertecknarna att personer med funktionsnedsättningar inte garanteras jämlika möjligheter till arbete. Därmed bryter Sverige mot flera paragrafer i artiklarna 5 och 27 i konventionen som handlar om jämlikhet och icke-diskriminering respektive arbete och sysselsättning.

Bakgrunden till överklagan är en dom i AD från februari 2010. I denna ansåg AD att Försäkringskassan inte utsatt Marie-Louise Jungelin för diskriminering på grund av hennes synnedsättning trots att hon nekats en tjänst som hon var kvalificerad för. AD menade att det inte var skäligt att Försäkringskassan skulle behöva anpassa sitt nyligen framtagna datorsystem för ärendebehandling, så att det skulle fungera tillsammans med de datorhjälpmedel som Marie-Louise måste använda. Under utredningen presenterade dock tekniska experter både möjliga och skäliga anpassningar av datorsystemet. I sin dom missade AD helt det faktum att Försäkringskassan – som har ansvar för genomförandet av Regeringens funktionshinderpolitik - tagit fram ett viktigt ärendebehandlingssystem utan att se till att det är tillgängligt för alla presumtiva användare.

- Vi ser många problem med domen, säger Victoria Öjefors, ordförande för US. För det första visar den att svensk diskrimineringslagstiftning är alldeles för svag. Dessutom visar den att Sverige inte lyckas leva upp till kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett annat problem, som US, SRF och Bengt Lindqvist tar upp i sin överklagan är att domen ger signal att det är helt okej att utveckla stora avancerade datorsystem utan att säkerställa att alla kan använda dem. Hade Sverige haft en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering hade detta kunnat undvikas.

- Dessutom avger AD en vägledande dom på en utredning som inte fullt ut utreder de åtgärder som Försäkringskassan kunde ha vidtagit för att jag skulle kunna utföra jobbet, berättar Marie-Louise Jungelin. – Därmed ger AD också signaler till samhället om att arbetsgivarens bevisbörda inte är så viktig, vilket i sin tur innebär att det blir lättare att komma undan med diskriminering av personer med funktionsnedsättningar, fortsätter Marie-Louis som har en kandidatexamen i juridik.

I överklagan skriver undertecknarna också att om en så stor och tongivande myndighet som också har sektorsansvar för att förverkliga Regeringens funktionshinderpolitiska strategi kan komma undan med att inte helt behöva bevisa att föreslagna åtgärder inte är skäliga, så kan vilken arbetsgivare som helst komma undan med det. Dessutom kan man till och med i den rapport som Regeringen själva nyligen skickat till FN:s övervakningskommitté läsa att det är arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är anpassad till de anställdas förutsättningar och behov. Även detta faktum verkar AD ha missat i sin dom.

- Det mest pinsamma är att varken Regeringen, Försäkringskassan eller någon annan statlig instans trots våra påtryckningar har försökt komma till rätta med konsekvenserna av AD:s dom, säger Victoria Öjefors. Bland annat måste man göra upp med formuleringen om ”skälig anpassning” som ju visar sig vara kontraproduktiv. Och sen måste man komma till skott med lagstiftningen mot bristande tillgänglighet.

För mer information:

Victoria Öjefors, ordförande Unga synskadade

Tfn: 0733-22 32 54

Marie-Louise Jungelin, numera organisationssekreterare på Unga Synskadade

Tfn: 0765-39 92 86

Tiina Nummi-Södergren, ordförande Synskadades Riksförbund

Tfn: 0765—39 91 11