2009-02-17 11:48 #0 av: [SvenA]

I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Syftet var inte,att ge oss nya rättigheter utan att tydliggöra vad redan befintliga rättigheter innebär för människor med funktionsnedsättningar. Den lägger även fast samhällets ansvar för våra rättigheter och tydliggör handikapprörelsens rätt att vara delaktig i beslutsfattande och hur konventionen efterlevs.

Sverige har ratificerat konventionen. Vilket innebär att den nu är juridiskt

bindande. Det innebär i sin tur att alla Sveriges lagar, förordningar och

annan nationell normering ska stämma med de krav som konvention ställer.

Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår Sverige ett

konventionsbrott.

I och med att Riksdagen har antagit konventionen blir den också ett starkt

redskap för oss att använda oss av i vårt intressepolitiska arbete. Ett bra

tillfälle att börja använda konventionen är med vår kampanj om flexibel

kommunal service.

 

Detta skulle kunna se ut på följande sätt:

  • Vi vill att enskilda synskadade ska ha hög grad av självbestämmande över den kommunala servicen.
  • Servicen ska täcka in de behov man har.
  • Dagsbehovet ska styra vad man vill få för service vid varje tillfälle.
  • Kostnaden får inte vara så hög att personer avstår från hjälp för att de inte har råd.
  • Om det är hjälp med städning eller att få ledsagning avgörs av personen själv.

 

Vilket stöd hittar vi då i konventionen för våra krav?

I FN konventionens allmänna principer (Artikel 3) slås det fast att: Staten

skall visa respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande

Vilket innefattar frihet att göra egna val, Enskilda individers rätt till

oberoende, samt fullständigt och faktiskt deltagande i samhället,

 

Konventionen stödjer också rätten för alla personer med funktionsnedsättning

att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och deras

fulla inkludering och deltagande i samhället (Artikel 19),

bl.a. genom att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice i hemmet och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället.

 

Konventionen fastställer också (Artikel 20) Att Sverige ska vidta effektiva

åtgärder för att säkerställa och underlätta personlig rörlighet med största

möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning. På det sätt och vid

den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

Sverige skall även underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning

till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan

personlig service, inklusive att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad.

Som ni ser så har vi starkt stöd i konventionen för våra krav!

 

Texten kommer från Diskrimineringsgruppen Synskadades Riksförbund och kommer att vara införd i Perspektiv

förbundstidning för Synskadades Riksförbund