Bemötanden

Självbestämmande för vem?

2009-11-21 15:01 #0 av: [SvenA]

Har man ett funktionshinder och behöver hjälp i vissa situationer så är man inte självbestämmande.

Man talar om att alla mäniskor har samma värde och lika rätt att själv få bestämma över sina liv.

Men det är bara en massa tomma ord för om man har ett funktionshinder och delvis är i behov av praktisk hjälp

så är man inte självbestämmande.

Då är det andra mäniskor som bestämmer över våra liv

vi måste då ansöka om hjälp abv kommunens handläggare för den hjälp vi kan behöva och då bestämmer dessa handläggare om vi är i behov av denna hjälp och hur många timmar vi kan behöva för denna hjälp .

Vi ska i detalj berättta och motivera varför vi anser oss behöva denna hjälp och sedan ska kommunens tjänste män avgöra om vi verkligen har det behov av hjälp som vi uppger.

Ska det verkligen behöva vara så i ett modernt samhälle år 2000

Sverige har som nations skrivit under FN komvevensionen om mänskliga rättighetr för personer med fukntionshinder och lovat följa den i alla avseemden

Här följer ett utrdrag från denna konvension :

Kovensionen säger följande Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 4 Allmänna åtaganden

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika

o villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov. Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl
2009-11-22 11:52 #1 av: [Beavis]

Jag kan bara hålla med.... Jag har slutat be om hjälp i mesta möjliga mån för att slippa förnedringen av att stå med mössa i hand och svara på frågor om mig själv som de inte behöver veta och ge uppgifter om min ekonomi etc. För att få den minsta hjälp. Jag ber hellre släkt och vänner om hjälp istället.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2009-11-22 12:35 #2 av: [SvenA]

Det kommer en förändring efter nyår när det gäller av gifter det ska inte vara inkomstprövade avgiter annat än för ekonomiskt bistånd

Så det måste komma en avgiftlista vad olika inssatser kostar

Fast det att ständig behöva stå med mössan i hand kommer väl ändå att fortsätta

Anmäl
2009-11-22 20:08 #3 av: [Beavis]

Det är just det att behöva berätta allt man haft för sig nästan så att man får berätta vad man åt till frukost och vilka läkare man träffat mm och ge dem tillåtelse at prata med dessa som stör mig och tycker är förnedrande.

Förövrigt är det ju jättebra att de stiftar lagar om tillgänglighet men det gäller ju bara hos myndigheter i princip och dessa med affärsidkare i spetsen kommer ju fortsätta att skita i om vi har tillgång till deras lokaler mm

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2009-11-22 21:34 #4 av: [SvenA]

Det finns ett krav från diskrimineringsombudsmanen att det även ska gälla alla lokaler så vi får fortsätta att påpeka alla brister som finns

Att hela tiden behöva förklara saker ska inte vara nödvändigt om man bara följer FN konventionen som gäller från och med i år

Det gäller nu att vi alla anmäler att man inte följer FN konventionen för Diskrimineringsombudsmanen

Det är det enda sättet för att vi ska få den förändring som är nödvädig för oss

Anmäl
2009-11-24 22:10 #5 av: [Beavis]

Problemet för mig när jag blev diskriminerad och anmälde vara att jag blev deprimerad och förnedrad av denna människa till den grad att jag inte orkade följa processen, jag har fortfarande inte läst alla pappren, men fallet blev nerlagt så jag ger inte så mycket för DO.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2009-11-25 06:16 #6 av: [SvenA]

Det var ttråkigt att höra

Jag har själv fått abvslag mn det är bara att ta nya tag om man orkar

Jag får mera krafter att kämpa för vårar frågor

om jag möter motstånd

Anmäl
2009-11-25 23:59 #7 av: [Beavis]

Ja vissa blir ju arga och kämpar hårdare, men omständigheterna gjorde att jag blev knäckt

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.