Allnänt/Övrigt

Ny transportlag

2010-01-31 13:46 #0 av: [SvenA]

Det är ny transportlag på gång som även berör oss med rörelsehinder

Sammanfattning

 

Uppdraget

Mitt uppdrag har varit att lämna förslag till hur resenärsrättigheter i kollektivtrafiken kan stärkas i den svenska lagstiftningen. I uppdraget har ingått att föreslå bestämmelser om kompensation och assistans vid förseningar och störningar i trafiken. Särskild vikt skulle enligt direktiven fästas vid behoven hos resenärer med funktionsnedsättning. I direktiven angavs även att gällande och föreslagen gemenskapsreglering på området särskilt skulle beaktas. Slutligen ingick i mitt uppdrag att genomföra en översyn av regelverket om administrativa sanktioner mot resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken.

 

Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik

Mitt förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik ska tillämpas på lokal och regional kollektivtrafik med buss, båt, spårvagn, taxi, tunnelbana och tåg.

Lagen ska till sin konstruktion utgöra ett komplement till EG-förordningen som rör tågresenärer och de föreslagna förord-ningarna gällande busstransporter och transporter till sjöss och på inre vattenvägar. Lagen ska tillämpas på den trafik som Sverige kan och väljer att undanta från EG-förordningarnas tillämpnings¬område.

Kollektivtrafik med spårvagn, taxi och tunnelbana regleras inte i EG-rätten men föreslås ingå i den nationella lagen. Även sam¬ordnad anropsstyrd kollektivtrafik, till exempel färdtjänst och sjukresor, ska omfattas av lagens tillämpningsområde.

Lagen ska vara tvingande till resenärens fördel. Av detta följer att avtalsvillkor som avviker från bestämmelser i mitt lagförslag endast ska gälla om de är till fördel för resenären.

 

Rätt till information

När det gäller resenärers rätt till information föreslår jag att ansvaret delas upp på transportörer och förvaltare av bytespunkter. Informationen ska lämnas i den form som är mest lämplig. När informationen lämnas ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Transportören ska före resan lämna information till resenären om resenärsrättigheter enligt lag, avtalsvillkor, biljettpriser, tid¬tabeller, linjesträckning, störningar, fordon och bytespunkters

 

tillgänglighet, samt hur ansvarig transportör kan kontaktas. Under resan ska transportören lämna information om nästa bytespunkt och störningar.

För att möjliggöra för transportörerna att lämna information om bytespunkternas tillgänglighet har jag föreslagit att förvaltare av bytespunkter ska vara skyldiga att till regeringen eller den myn¬dighet regeringen bestämmer lämna sådan information. Skyldig¬heten gäller även avvikelser i bytespunktens tillgänglighet.

Förvaltare av bytespunkter ska på bytespunkten samordnat informera om tidtabeller för den trafik som stannar eller avgår från bytespunkten. Förvaltare av fullt tillgängliga bytespunkter ska även vara skyldiga att på bytespunkten samordnat informera om resenärsrättigheter enligt lag, störningar i trafiken och på bytes¬punkten, samt bytespunktens tillgänglighet. Att informationen lämnas samordnat innebär att informationen presenteras på ett samlat och transportslagsövergripande sätt.

 

Rättigheter vid förseningar

Om ett avbrott i trafiken uppgår, eller beräknas uppgå, till mer än 60 minuter har jag föreslagit att transportören ska anordna ersätt¬ningstrafik. Vid ett sådant avbrott i trafiken behöver transportören i vissa undantagsfall inte anordna ersättningstrafik. Ersättnings¬trafik kan innebära att egna eller en annan transportörs fordon sätts in eller att ett annat trafikslag används. Transportören är inte

skyldig att anordna ersättningstrafik om information om fullgoda alternativa färdvägar lämnas till resenärerna. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att använda sig av ersättningstrafiken.

När trafiken är mer än 20 minuter försenad från avresetid-punkten har jag föreslagit att resenären ska ha rätt till ersättning för resa med annan transportör eller taxi. Högsta kostnad med alter¬nativt färdmedel som ersätts är 1/40 av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, det vill säga i dag runt 1 000 kro¬nor.

En resenär vars ankomsttid är försenad mer än 60 minuter har rätt till ersättning uppgående till två gånger biljettpriset eller två gånger egenavgiften. Det gäller endast om resenären inte har använt sig av möjligheten till ersättning för alternativ resa med annan transportör eller taxi. Ersättning ska utbetalas inom tre månader från det att ersättning begärts. Ersättningen ska på resenärens begäran betalas kontant.

 

Transportören är enligt mitt förslag i vissa situationer fri från ansvar för förseningen. En sådan situation är om förseningen har orsakats av väderförhållanden eller andra omständigheter som transportören inte kunnat undvika även om transportören vidtagit alla åtgärder som rimligen hade kunnat krävas av denne. Transportören är även fri från ansvar vid förseningar om denne inom rimlig tid har informerat resenärerna om att förseningar kan uppkomma. Transportören har trots dessa ansvarsbegränsningar alltid en skyldighet att fullfölja transporten. Detta behöver dock inte ske inom fastställd tid.

Enligt mitt förslag ska resenären inte kunna få ersättning för följdskador.

 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regleringen av resenärers rättigheter bör i så stor utsträckning som möjligt vara generell. Jag har emellertid inom vissa områden före¬slagit särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Transportörer i lokal och regional kollektivtrafik får enligt mitt förslag inte med hänvisning till funktionshinder eller nedsatt rörlighet neka personer ombordstigning om personen har en giltig biljett eller avser köpa biljetten ombord. Undantag från denna bestämmelse får endast göras om transporten strider mot gällande

säkerhetsbestämmelser eller med hänvisning till fordonets storlek eller utformning.

Jag har också föreslagit att transportören vid behov utan avgift ska assistera resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid på- och avstigning från färdmedlet.

Ledsagning ska erbjudas på de fullt tillgängliga bytespunkter som kollektivtrafikansvarig myndighet i länet utpekat. Förvaltare av bytespunkten ansvarar för ledsagningen. Alla personer som själva upplever sig ha behov ska erbjudas ledsagning. Ledsagning ska erbjudas i rimlig omfattning under dygnet och ska kunna beställas i förväg. Maximalt två timmars förbeställning ska tillämpas för att resenären ska kunna få ledsagning på önskad tid. Ledsagning ska även erbjudas utan förbokning och enligt mitt förslag ska en maximal väntetid i sådant fall vara 30 minuter.

För att tydliggöra vilken trafik förvaltaren av en bytespunkt ska informera om samt mellan vilka transporter som ledsagningen ska äga rum anser jag att den kollektivtrafikansvariga myndigheten i länet i samband med utpekandet av fullt

 

tillgängliga bytespunkter även ska definiera vilket geografiskt område som bytespunkten omfattar.

 

Klagomål, reklamation och preskription

Transportören ska inrätta ett system för att hantera klagomål från resenärer.

För att resenären ska kunna ta del av de föreslagna rättigheterna vid försening måste han eller hon inom skälig tid reklamera transporten. Meddelande som lämnas inom en månad efter den dag då transporten utfördes eller skulle ha utförts ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

För att transportören inte ska behöva utsättas för påföljder vid fel under en längre tid efter transporten har jag föreslagit en bestämmelse om preskription. Resenärens rätt till talan om ersätt¬ning på grund av en försening är förlorad, om inte talan mot transportören väcks inom ett år från den dag då transporten utfördes eller när den borde ha utförts.

 

Tillsyn och marknadsrättsl iga sanktioner

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att bestämmelserna i lagförslaget följs avseende rätten till information och skyldigheten att inneha ett system för klagomål, samt avseende särskilda rättig¬heter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

En transportör eller en förvaltare av en bytespunkt ska på marknadsrättslig väg vid vite kunna åläggas att lämna den infor-mation som följer av mitt lagförslag. En sådan talan ska kunna väckas vid Marknadsdomstolen av bland annat Konsumentombuds¬mannen. I frågor av mindre vikt bör Konsumentombudsmannen själv kunna förelägga vite.

Jag har även på samma sätt föreslagit marknadsrättsliga sank-tioner mot en transportör som vägrar någon att resa på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet, inte uppfyller rätten till assistans vid på- och avstigning, eller inte har ett system för han¬tering av klagomål. Samma sak gäller för en förvaltare av en bytes¬punkt som vägrar ledsagning på bytespunkter.

 

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Mitt förslag är att den som driver kollektiv persontrafik själv får bestämma storlek på tilläggsavgift för de resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken. I dag är det Transportstyrelsen och ytterst regeringen som bestämmer stor¬leken på tilläggsavgiften.

 

Tilläggsavgift får enligt mitt förslag tas ut av en person som inte kan uppvisa giltig biljett ombord på färdmedlet eller inom ett område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik till vilket allmänheten har tillträde endast om färdavgift har erlagts. Tidigare fick tilläggsavgift endast tas ut av en person som var att betrakta som resande. Detta krav innebar svåra avvägningar. Genom mitt förslag tydliggörs när avgiften får tas ut. Samma förändring har föreslagits i den bestämmelse som rör avvisning från färdmedel och polismyndighets handräckning.

Tilläggsavgiften ska bestämmas till ett belopp som är skäligt med hänsyn till kostnader för biljettkontrollen och biljettpriset. Den som driver kollektiv persontrafik ska inte ta ut tilläggsavgift om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till personens ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. En sådan ordning gäller redan i dag och min bedömning är att den fungerar väl. Jag föreslår därför ingen ändring i dessa delar.

 

 

 

Anmäl
2010-01-31 14:07 #1 av: [SvenA]

Om det är någon som vill ha hela förslaget till den nya lagen så sänd mig er e-postadess via ett privat medelande så får ni den i ett word dokument

Anmäl
2010-02-01 14:21 #2 av: [SvenA]

Den nya lagen säger inget om att vi som är beroende av att ha personlig assistans/Ledsagare

på bestämelseorten ska få ha desssa med på färden utan att betala en extra avgift som det är idag

Detta måste vi se till att få en förändring tillstånd så att det klart och tydligt står i lagen att vi ska ha rätta att ha dessa med oss under färden utan en extra avgift

För som det är i dag är vi den enda gruppen i samhället som betalar en avgift extra för attt

få ha vår hjälp ,med oss som är en nödvändighet

för att vi ska kunna fungera på bestämmelseorten

Det man talar om i lagförslaget är att det ska finnas ledsagning vid vissa bytespunkter och att trafikhuvudmänen ska hjälpa oss viavresan och framkomsten

Vad vi måste göra nu är att skapa en stark opion

emott detta att vi inte får ha den nödvändiga hjälpen med oss hela tiden

För det kommer att kunna bli så att våra assistenter/ledsagare får ta sig till bestämelseorten på egen hand och möta upp oss där

Att detta inte kommer att fungera vet vi alla som i dag är i behov av hjälp och åker färdtjänst så varför det ska kungera efter den nya lagen förstår jag inte

Vadsom kommer att ske är att trfikhuvudmänen kommer att neka oss att ha våra

Det kommer att betyda att vi kommer att bli ännu mera isolerade än vad som är nödvändigt

Anmäl
2010-02-01 23:20 #3 av: [Beavis]

Jag är lite lat emellanåt och orkar inte alltid läsa igenom långa inlägg. Men jag har skummat igenom det och dina kommentarer.

Har jag förstått rätt så har de tagit bort eller föreslås ta bort rättigheten att få ha någon(några med sig i taxin?

Jag antar att det då även gäller i lokaltrafiken då man iaf i Sthlm har fått ha med sig en person på färdtjänstkortet även på buss och tunnelbana. Detta är ju sjukt om det genomförs för det innebär ju inga som helst kostnadssänkningar för landstingen..... Bara en inskränkning av rörelsefriheten för dem som behöver ledsagare. Fasciistregering!

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-02-02 13:32 #4 av: [SvenA]

Det som gäller i dag i stochkolms län är att de som fick färdtjänst innan den nuvarande färdtjänslagen kom till har rätt att ha ledsagare med sig på färdtjänstresan medans vi som har färdtjänst efter det att färdtjänslagen

tillkom får betala en extra avgift om vi ska ha ledsagaren med oss på färden

När det gäller allmäna kommunikationer = tunelbana bussar och pendeltåg så får alla som är beviljade färdtjänst ha en ledsagare med sig kostnadsfritt

Det talas inget alls om att få ha ledsagare med sig på färden i den nya lagen och då kommer följden att bli att alla ska betala en extra avgift för att få ha ledsagaren/assistentem med sig på färden

Det kan även bli att assistenten/ledsagaren får ta sig till våran bestämmelseort helt på egen hand och möta upp oss där

Alla som har erfarenhet av hur färdtjänsten fungerar vet att detta aldrig kommer att fungera i praktiken

Så följden kommer att bli att flera väljer att stanna hemma i stället

Anmäl
2010-02-02 17:43 #5 av: [Beavis]

Okej tack för att du klargjorde detta för mig.

Detta är ju inte klokt men vad jag förstår så är detta förslag fortfarande baa ute och bollas mellan olika remissinstanser för godkännande innan det ska röstas igenom i Riksdagen? Så vi har alla chansen att påverka dem att lägga till denna text för att förhindra detta?

Sven du är ju insatt och är den som tog upp detta. Vem vilka är pesonerna eller utskotten bakom denna dåligt utformade utredning och förslag till ny lagtext?

Jag föreslår att du lägger ut deras namn och mejladresser om du har dem tillgängliga så att vi kan starta någon form av brevkampanj för att de skall uppdatera texten innan den går till votering i riksdagen.

Förmodligen/förhoppningsvis har inte dessa människor som troligen inte träffat en handikappad person mer än i förbifarten på ett studiebesök någonstans, tänkt på att denna textrad är otroligt viktig.

Vi kan tillsamman påverka och förhoppningsvis få till en förändring i texten. Starta en kampanj tillsammans med de olika handikapporganisationer som finns i landet. etc

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-02-02 21:23 #6 av: [SvenA]

Detstämmer att det är ute på remiss och jag har försökt på mitt sätt att påverka för att det ska bli så bra som möjligt för oss

Vad man kan göra som privatperson är att kontakta pressen och den vägen försöka påverka

Det går också att skriva till samtliga riksdaspartier och på tala felen och desto fler som gör sådant desto bättre är det

Anmäl
2010-02-02 21:40 #7 av: [SvenA]

Det är Näringsdepartementet som har sänt ut remissen och remisstiden pågår till den 30 april

Så vad man borde göra är att skicka protester dit

Här finner ni Näringsdepartementet http://www.sweden.gov.se/sb/d/1684
Anmäl
2010-02-03 21:26 #8 av: [Beavis]

Näringsdepartementet

Tack för detta Sven, hade gärna vetat vem/vilka riksdagsledamöter som låg bakom den okså men man kan ju leta.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-02-04 22:33 #9 av: [SvenA]

Den som är politisk ansvarig för denna lag är Statsrådet Åsa Torstensson

Anmäl
2010-02-05 22:33 #10 av: [Beavis]

Tack för den infon. Till er alla ute i cyberland : Mejlbomba denna kvinna. jag återkommer starx med adressen.

länk för meddelande som screenas

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-02-05 22:44 #11 av: [SvenA]

I den nya transport lagen behandlas bara ledsagnu

på vissa bytespunkter det finns inget om alla oss son har behov av ledsagning eller hjälp under färdtjänsresor både före och efter resorna

Det talas bara om att vissa har ledsagning via lss

Jag hålle på och skissar på ett yttrande över lagförslaget

Jag kan lägga upp det här sedan när jag är klar med detta jag beräknar att vara klar till söndag

Anmäl
2010-02-06 13:19 #12 av: [SvenA]

Här kommer det et förslag till yttrande över den nya transportlagen somni kan tycka till om och komma med synpukter på

Yttrande över förslag till ny lag om resenärers rättighet i kollektivtrafiken

Jag kommer i detta yttrande endast att behandla gruppen funktionshindrades rättigheter

I kollektivtrafiken .

Historik

När man införde färdtjänsten så var detta ett bistånd under socialtjänstlagen och

Alla som blev godkända för rätten till färdtjänst hade då rätt till att ha en person med

Sig under färden(ledsagare) utan en extra avgift.

Sedan kom Lag (1997:736) om färdtjänst och då förändrades rätten

Till att få ha ledsagere med sig under färdtjänstresan

I och med att denna lag tillkom så förnekas de allra flesta att få

Ha sin ledsagare med sig under färden på grund av följande paragraf

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver

ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även

ledsagaren.

Trafikhuvudmänen har med stöd av denna paragraf och med hjälp av förvaltnings-

Domstolarna gjort det omöjligt att få ha ledsagare med sig under färden .

De har resonerat som så att man ite kan ledsaga en person under färden .

Att man har ett behov av ledsagare för att ta sig fram till färdtjänsfordonet och

Även har ett behov av ledsagarn/personliga asistenten vid ankomsten till resmålet har

Inte varit själ nog att få ha ledsagre med sig på själva resan utan att betala en extra avgift .

Man kallar ledsagaren/personliga asistenten

För medpassagerare unde själva färdtjänstresan och tar ut en extra avgift för denne som debiteras den funktionshindrade personen som är beviljad färdtjänst och även har läkarintyg på att man är i behov av ledsagning .

I och med det nya förslaget till stärkande

Av den resandes rättigheter så har man i deta förslaget försvårat de funktionshindrades rätt att få ha sina ledsagare/personliga asistenter med sig under färden

Man talar i den nya lagen bara om ledsagning vid vissa bytespunkter vilket gör att de personer som är beroende av sina ledsagare/personliga asistenter för att på ett säkert sätt kunna resa utifrån sina funktionshinder får det sämre skydd i den nya lagen

Man måste i den nya lagen även stärka stödet för de personer som har ett behov av ledsagare /personliga asistenter för att

Kunna förflytta sig i vardagen .

Det måste framgå klart och tydligt i lagen att dessa personer som har ett behov av sina ledsagare/personliga asistenter för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig i vardagen även ska ha rätten att ha dessa med sig under färdtjänsresan utan en extra

Avgift .

Det får inte finnas några som helst tveksamheter i denna rätt att få ha sina ledsagare/personliga asistenter med sig

Under resan .

Om man inte ser till att denna rätt är inskriven i lagen så kommer dessa personer

Som har detta behov av ledsagare/persolig asistans inte kunna resa på dem för ett betryggande sätt .

Det kan även bli som så att de som ombesörger färdtjänsten anser att ledsagaren/personliga asistenten får

Ta sig fram till den färdtjänstberättigades resmål helt på egen hand och möta upp där

Detta skulle betyda att man ytterliggare

Skulle försvåra för personer med fuktionshinder att på ett betryggande sätt kunna resa som andra

Sverige har även skrivitunder FN komventionen om mänskliga rättigheter för

Personer med funktionshinder där det fastslåsa allas lika värde

Anmäl
2010-02-21 13:14 #13 av: [SvenA]

Här hittar du adresser till samtliga riksdagledamöter om du vill protestera på detta

 

http://www.eukritik.se/index.php?vu=wblk&nuid=4294963502&cid=4294963501&cprntlnknuid=4294966171

Anmäl
2010-02-21 13:58 #14 av: [Beavis]

Rack en riktigt bra sida med information.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-02-21 14:17 #15 av: [SvenA]

Nu kan vi alla kontakta riksdagsledamöterna och verkligen protestera mot orättvisorna i den nya lagen

Anmäl
2010-02-22 01:13 #16 av: [Beavis]

Som sagt alla därute i cyberrymden som ogillar förändringarna i Transportlagen agera. skriv till era folkvalda socialministern speciellt då antar jag.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.